Prohlášení pojistníka a pojištěného/pojištěných osob:

Potvrzuji, že jsem převzal(a), byl(a) jsem seznámen(a) a souhlasím s touto smlouvou a uvedenými všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami a informačním dokumentem:

VPP UCZ/Ces/20, příslušné oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a pro denní odškodné a smluvní ujednání, Informační dokument.

Potvrzuji, že mi byl v dostatečném časovém předstihu před podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy zástupcem pojistitele poskytnut Informační dokument o pojistném produktu Cestovní pojištění a že jsem zvolenou formou v listinné podobě, případně s mým souhlasem v elektronické podobě tento dokument převzal(a).

Beru na vědomí, že Informační dokument o pojistném produktu Cestovní pojištění je dostupný na www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni.

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal(a) ve smyslu zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v platném znění. Prohlašuji, že tento návrh na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil(a) pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny, a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn(a).

Beru na vědomí, že UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé resp. další zpracovatelé, jejichž seznam je uveden na stránkách www.uniqa.cz/osobni-udaje, zpracovávají ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), mé osobní údaje, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, v této smlouvě stanoveném rozsahu v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu.

Zpracování mých osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné pro splnění této smlouvy. Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví.

Prohlašuji, že jsem byl(a) dostatečně a srozumitelně poučen(a) o svých právech vyplývajících ze zpracování mých osobních údajů, o předání mých osobních údajů do třetích zemí, o povinnosti osobní údaje poskytnout v souvislosti se zákonnými nebo smluvními požadavky, jakož i o dalších relevantních skutečnostech obsažených v samostatné listině označené jako "Informace o zpracování osobních údajů", jejíž jedno vyhotovení jsem osobně převzal(a) před poskytnutím společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. svých osobních údajů za účelem sjednání této smlouvy.

Zmocňuji tímto UNIQA pojišťovnu, a. s., aby v souvislosti se šetřením pojistné událost zjišťovala a přezkoumávala fyzický i psychický zdravotní stav u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých jsem se jakožto pojištěný léčil, léčím se nebo se budu léčit, a to na základě vyžádání zpráv, výpisu či kopií zdravotnické dokumentace, a v případě potřeby rovněž na základě mé prohlídky nebo vyšetření provedeného pověřeným zdravotnickým zařízením. Zároveň tímto zprošťuji povinnosti mlčenlivosti společností UNIQA dotazované lékaře a pracovníky zdravotnických zařízení.

Prohlašuji, že jsem řádně informoval(a) pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby o zpracování jejich osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném v této smlouvě, dále o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v čl. 13, resp. čl. 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím stejnopisu listiny označené jako "Informace o zpracování osobních údajů" nebo jiným vhodným způsobem.

Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmikoliv vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy. Výše uvedené se použije obdobně i pro zajistné smlouvy.

Informace o zpracování osobních údajů:

Jsem obeznámen, že pro účely jednání o uzavření pojistné smlouvy, uzavření pojistné smlouvy a jejího následného plnění dochází ke zpracování osobních údajů. Správci pro tento účel jsou UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatel, tedy společnost GTS ALIVE Services s.r.o. Osobní údaje pro shora popsané účely budou zpracovávány výhradně po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu a souvisejících účetních a daňových předpisů, více informací o zpracování je uvedeno v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na www.isic.cz v sekci právní dokumenty.

Beru rovněž na vědomí, že správce, který je zprostředkovatel, tedy společnost GTS ALIVE Services s.r.o., v souvislosti s uzavřením smlouvy nakládá s mými osobními údaji, jejichž poskytnutí je pro účel plnění smlouvy nezbytné, a to včetně využití zpracovatele, kterým je společnost GTS ALIVE s.r.o., následovně:

 1. Účely zpracování a právní základ zpracování:
  1. PLNĚNÍ SMLOUVY: účelem je zajištění pojištění a splnění všech povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, její plnění a komunikace související s uzavřenou smlouvou, přičemž právním titulem je uzavřená pojistná smlouva;
  2. OCHRANA PRÁV SPRÁVCE: účelem je případná obrana proti nárokům, vymáhání pohledávek a obrana při kontrolních řízení ze strany orgánu dozoru, přičemž právním základem je oprávněný zájem správce;
  3. PŘÍMÝ MARKETING: účelem je provádění přímého marketingu v podobě zasílání informací o novinkách, resp. zasílání obchodních sdělení všemi způsoby s nabídkou vlastních obdobných výrobků a služeb, přičemž právním základem je oprávněný zájem (zahrnující využití možnosti zasílat obchodní sdělení elektronickými prostředky z titulu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.).
 2. Doba zpracování:
  1. PLNĚNÍ SMLOUVY: za tímto účelem je doba zpracování nastavena na dobu plnění smlouvy;
  2. OCHRANA PRÁV SPRÁVCE: za tímto účelem je doba zpracování nastavena na dobu 3 roky od splnění, resp. ukončení smlouvy, neboť po tuto dobu je možno dle příslušných právních předpisů vymáhat nároky a provádět kontrolní/správní řízení;
  3. PŘÍMÝ MARKETING: je prováděn po dobu neurčitou, nejdéle do podání námitek proti zpracování za tímto účelem, resp. do odmítnutí dalšího příjmu obchodních sdělení prostřednictvím konkrétního prostředku (např. e-mailem formou využití příslušného odkazu v každém obchodním sdělení).
 3. Rozsah/kategorie osobních údajů:
  1. PLNĚNÍ SMLOUVY: veškeré údaje vyplněné ve formuláři či předané v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou;
  2. OCHRANA PRÁV SPRÁVCE: kupní smlouva, relevantní komunikace, doklad o doručení;
  3. PŘÍMÝ MARKETING: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo (mobilní telefonní číslo), údaj o druhu využité pojistky.

Proti zpracování za účelem přímého marketingu a z titulu oprávněného zájmu může být kdykoliv podána námitka.Přehled práv a způsob jejich využití, kontaktní údaje správce, informace o příjemcích (včetně zpracovatelů) jsou dostupné v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů uloženém na www.isic.cz v sekci právní dokumenty.